Základní škola Vodňany

Naše základní škola je zřizovaná podle §16 odst. 9 školského zákona.
Vykonáváme činnost základní školy praktické, základní školy speciální a školní družiny.
Základní škola praktická vzdělává žáky s lehkým mentálním postižením, základní škola speciální poskytuje vzdělání dětem se středně těžkým
a těžkým mentálním postižením, s kombinovaným postižením (řečovým, sluchovým, pohybovým) a s autismem.

Jsme škola rodinného typu, výhodou jsou malé počty žáků ve třídách. Ve většině tříd je kromě vyučujícího i asistentka pedagoga.

Při vyučování klademe důraz na praktické poznávání jevů a výuku prostřednictvím prožitků. Žáci jsou vedeni k samostatnosti a pracovitosti.
Učíme je poznávat své přednosti, zvládat sebeovládání a překonávat životní problémy.

Naším cílem je spokojený, vyrovnaný, úspěšný žák, který ve škole zažívá pocit jistoty a bezpečí a je dobře připraven na vstup do života.

 

Projekt s názvem PROJEKTEM K ÚSPĚCHU je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je efektivní využití ICT techniky ve výuce a realizace výuky formou projektových dnů.

Průvodkyně

Základní INFORMACE

Kdo jsme?

ZŠ Vodňany, nám. 5. května 104 je zřízena Krajským úřadem Jihočeského kraje jako příspěvková organizace.

Organizace poskytuje základní vzdělávání, které vede k tomu, aby si žáci osvojili potřebné strategie učení a na jejich základě byli motivováni k celoživotnímu učení, aby se učili tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy, účinně komunikovat a spolupracovat, chránit své fyzické i duševní zdraví, vytvořené hodnoty a životní prostředí. Základní vzdělávání poskytuje speciálně pedagogickou péči žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.

Ukončením vzdělávacího programu základního vzdělávání v základní škole speciální získává žák základy vzdělání. Základní škola speciální je 10 letá.

Ve školní družině poskytuje organizace zájmové vzdělávání žákům obou škol. Zájmové vzdělávání organizuje především pro účastníky přihlášené k pravidelné denní docházce.

Ve škole jsou v současné době 2 třídy základní školy praktické. V jedné se vzdělávají žáci 1. stupně a kromě pedagoga zde působí i asistent pedagoga a ve druhé se vzdělávají žáci 2. stupně. A jedna třída základní školy speciální, kde působí také pedagog a asistent pedagoga. Součástí organizace je školní družina s jedním oddělením.

Průvodkyně

O NÁS

Základní školu praktickou

navštěvují žáci 1. až 9. ročníku. Vyučuje se zde podle vzdělávacího programu pro základní vzdělávání – školní vzdělávací program „Klíč k životu“. Po jeho ukončení žák získává základní vzdělání a může pokračovat ve studiu na středních odborných učilištích. Ve škole jsou v současné době 2 třídy základní školy praktické. V jedné třídě se vzdělávají žáci 1. stupně a kromě pedagoga zde působí i asistent pedagoga a ve druhé třídě se vzdělávají žáci 2. stupně.

Vzdělávají se zde žáci s lehkým mentálním postižením, příp. kombinovaným postižením, pro které se nemohou s úspěchem vzdělávat v běžné základní škole.

Základní školu speciální

navštěvují žáci se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, kteří nezvládnou učivo ZŠ praktické. Tento typ školy byl v naší organizaci uveden do provozu poprvé ve školním roce 2003-2004. Vyučování probíhá v jedné třídě v počtu 5 až 8 žáků. Vyučuje se podle ŠVP pro základní vzdělávání - ZŠ speciální 1. a 2. díl.

Průvodkyně

Kontaktní INFORMACE