PROJEKT

Projektem k úspěchu I - OP JAK

je financován Evropskou unií.

Inovativní vzdělávání, Další vzdělávání pedagogických pracovníků

 

Průvodkyně

Základní škola Vodňany

Naše základní škola je zřizovaná podle §16 odst. 9 školského zákona.
Vykonáváme činnost základní školy praktické, základní školy speciální a školní družiny.
Základní škola praktická vzdělává žáky s lehkým mentálním postižením, základní škola speciální poskytuje vzdělání dětem se středně těžkým
a těžkým mentálním postižením, s kombinovaným postižením (řečovým, sluchovým, pohybovým) a s autismem.

Jsme škola rodinného typu, výhodou jsou malé počty žáků ve třídách. Ve většině tříd je kromě vyučujícího i asistentka pedagoga.

Při vyučování klademe důraz na praktické poznávání jevů a výuku prostřednictvím prožitků. Žáci jsou vedeni k samostatnosti a pracovitosti.
Učíme je poznávat své přednosti, zvládat sebeovládání a překonávat životní problémy.

Naším cílem je spokojený, vyrovnaný, úspěšný žák, který ve škole zažívá pocit jistoty a bezpečí a je dobře připraven na vstup do života.

Dotační program Jihočeského kraje - My v tom Jihočechy nenecháme

Dotační program "My v tom Jihočechy nenecháme" je příspěvkem Jihočeského kraje na podporu rodin
s dětmi s přihlédnutím k aktuální ekonomické situaci a razantně se zvyšujícím nákladům
rodinných rozpočtů na zajištění základních potřeb (vzrůstající ceny energií, ceny nájmů. potravin atd.)

Hlavním cílem dotačního programu je podpora zachování a rozvoje školní
a mimoškolní zájmové činnosti.

My Vás v tom nenecháme

 

 

Budova Základní školy a Základní umělecké školy v novém kabátě

Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo v polovině roku 2019 realizaci projektu pro budovu
Základní školy Vodňany a Základní umělecké školy Vodňany pod názvem "Zateplení budovy, výměna okenních konstrukcí,
realizace systému nucené výměny vzduchu s rekuperací"
. Celý projekt, který byl
financován z prostředků zřizovatele obou škol - Jihočeského kraje a Operačního programu
životní prostředí
, měl být následně realizován. Bohužel nikdo ale nemohl tušit, že do života nás všech vstoupí pandemie covid 19
a zcela zásadně ovlivní veškeré dění.

Po složitých jednáních byl celý projekt přesunut a jeho realizace započala až v polovině roku 2021.

V období od srpna do začátku prosince 2021 došlo k výměně oken, zateplení budovy a instalaci rekuperace a to za plného provozu obou škol.

Celkové náklady projektu činily 12 414 859 Kč, přičemž Jihočeský kraj se podílel částkou 5 644 012 Kč
a z Operačního programu životní prostředí byla poskytnuta částka ve výši 6 770 847 Kč.

Smyslem a cílem projektu je úspora nákladů na energie a celkové snížení energetické náročnosti budovy.
Jako bonus pro žáky, učitele, rodiče a kolemjdoucí je to příjemný pohled na budovu s novotou zářící fasádou, která bezesporu
oživila křižovatku ulic Bavorovská a náměstí 5. května.

Mgr. Šárka Piklová – ředitelka ZŠ Vodňany
Roman Ondřich DiS. – ředitel ZUŠ Vodňany

  

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci
na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Prevence digitální propasti
Digitální učební pomůcky pro rozvoj informatického myšlení

 

Projekt s názvem PROJEKTEM K ÚSPĚCHU je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je efektivní využití ICT techniky ve výuce a realizace výuky formou projektových dnů.

Průvodkyně

Základní INFORMACE

Kdo jsme?

ZŠ Vodňany, nám. 5. května 104 je zřízena Krajským úřadem Jihočeského kraje jako příspěvková organizace.

Organizace poskytuje základní vzdělávání, které vede k tomu, aby si žáci osvojili potřebné strategie učení a na jejich základě byli motivováni k celoživotnímu učení, aby se učili tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy, účinně komunikovat a spolupracovat, chránit své fyzické i duševní zdraví, vytvořené hodnoty a životní prostředí. Základní vzdělávání poskytuje speciálně pedagogickou péči žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.

Ukončením vzdělávacího programu základního vzdělávání v základní škole speciální získává žák základy vzdělání. Základní škola speciální je 10 letá.

Ve školní družině poskytuje organizace zájmové vzdělávání žákům obou škol. Zájmové vzdělávání organizuje především pro účastníky přihlášené k pravidelné denní docházce.

Ve škole jsou v současné době 2 třídy základní školy praktické. V jedné se vzdělávají žáci 1. stupně a kromě pedagoga zde působí i asistent pedagoga a ve druhé se vzdělávají žáci 2. stupně. A jedna (dvě) třídy základní školy speciální. V jedné se vzdělávají žáci 1. stupně a ve druhé se vzdělávají žáci 2. stupně. I zde působí pedagog a asistent pedagoga. Součástí organizace je školní družina s jedním oddělením.

Průvodkyně

O NÁS

Základní školu praktickou

navštěvují žáci 1. až 9. ročníku. Vyučuje se zde podle vzdělávacího programu pro základní vzdělávání – školní vzdělávací program „Klíč k životu“. Po jeho ukončení žák získává základní vzdělání a může pokračovat ve studiu na středních odborných učilištích. Ve škole jsou v současné době 2 třídy základní školy praktické. V jedné třídě se vzdělávají žáci 1. stupně a kromě pedagoga zde působí i asistent pedagoga a ve druhé třídě se vzdělávají žáci 2. stupně.

Vzdělávají se zde žáci s lehkým mentálním postižením, příp. kombinovaným postižením, pro které se nemohou s úspěchem vzdělávat v běžné základní škole.

Základní školu speciální

navštěvují žáci se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, kteří nezvládnou učivo ZŠ praktické. Tento typ školy byl v naší organizaci uveden do provozu poprvé ve školním roce 2003-2004. Vyučování probíhá ve dvou třídách v počtu 4 až 8 žáků. Vyučuje se podle ŠVP pro základní vzdělávání - ZŠ speciální 1. a 2. díl.

Průvodkyně

Kontaktní INFORMACE