Základní škola, Vodňany

nám. 5. května 104

Logo Jihočeského kraje

 

Hlavní stránka

ZŠ Vodňany

 

Název školy   Základní škola, Vodňany, nám. 5. května 104
Identifikátor zařízení   600 022 617
IČO   70520208
Sídlo školy   náměstí 5. května 104/II, 389 01 Vodňany
Tel.   383 382 624
E-mail   zs-5kvetna@vodnany.cz
Zřizovatel školy   Jihočeský kraj
Právní forma   příspěvková organizace
Ředitel školy   Mgr. Šárka Piklová
Předmět činnosti   Organizace vykonává činnost základní školy praktické, základní školy speciální a školní družiny.

 

Charakteristika školy

Součástí výchovně vzdělávací soustavy jsou základní školy samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením. Tyto školy poskytují pomocí zvláštních výchovných a vyučovacích metod, prostředků a forem výchovu a vzdělávání žákům mentálně, smyslově nebo tělesně postiženým, žákům s vadami řeči, žákům s více vadami, žákům obtížně vychovatelným a žákům nemocným a oslabeným, umístěným ve zdravotnických zařízeních a umožňují těmto žákům budoucí společenské a pracovní uplatnění.

ZŠ Vodňany, nám 5. května 104 je zřízena Krajským úřadem Jihočeského kraje jako příspěvková organizace.

Organizace poskytuje základní vzdělávání, které vede k tomu, aby si žáci osvojili potřebné strategie učení a na jejich základě byli motivováni k celoživotnímu učení, aby se učili tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy, účinně komunikovat a spolupracovat, chránit své fyzické i duševní zdraví, vytvořené hodnoty a životní prostředí. Základní vzdělávání poskytuje speciálně pedagogickou péči žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.

Ukončením vzdělávacího programu základního vzdělávání v základní škole speciální získává žák základy vzdělání.

Ve školní družině poskytuje organizace zájmové vzdělávání žákům obou škol. Zájmové vzdělávání organizuje především pro účastníky přihlášené k pravidelné denní docházce.

Ve škole jsou v současné době 3 třídy základní školy praktické – dříve ZvŠ (9 ročníků) a 1 třída základní školy speciální – dříve pomocné školy. Součástí organizace je školní družina s jedním oddělením.

Základní školu praktickou navštěvují žáci 1. až 9. ročníku. Vzdělávají se zde žáci s takovými rozumovými nedostatky, pro které se nemohou s úspěchem vzdělávat v běžné základní škole. Vyučuje se podle ŠVP pro základní vzdělávání - ZŠ praktická. Počet žáků se pohybuje okolo padesáti.

Základní školu speciální navštěvují obtížně vzdělavatelní mentálně postižení žáci. Tento typ školy byl v naší organizaci uveden do provozu poprvé ve školním roce 2003-2004. Vyučování probíhá v jedné třídě v počtu 5 až 8 žáků. Vyučuje se podle Vyučuje se podle ŠVP pro základní vzdělávání - ZŠ speciální


( Důležité informace ) ( Úřední deska ) ( Dokumenty ) ( Školská rada ) ( Odkazy ) ( Fotogalerie ) ( Kontakty )